Nejbližší termín odeslání objednávek:

🚚 úterý 28.3.2023 .


Novinky
16.12.2022
Poslední newsletter
Právě dorazilo z Asie Pravý bílý, 9letý, plátky 15 g Vynikající čí... číst celé
13.11.2022
Co je právě na cestě z Asie?
Skvělá dárková sada s oživovačem (vhodné proti extrémní únavě), vzácný divoký korejský ženšen!    Divoký korejský ženšen kvality Heaven v nálevu, dá... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Přihlášení k odběru novinek

Zadejte svůj e-mail a již Vám nic neunikne! Novinky, soutěže, zajímavosti, články, srovnání produktů.

Jak nás hodnotíte:
  1. Úvod
  2. 📕 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Provozovatel webu:

GOLD EAGLE s.r.o., Českobratrská 1805/32, 70200 Ostrava, IČO:62300075, DIČ:CZ62300075 

 

Všeobecné obchodní podmínky

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží, vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Článek I.
Základní ustanovení

1.1. Předmětem úpravy těchto všeobecných smluvních podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vzájemných práv a povinností při prodeji uvedeného zboží (dále jen „zboží“) na základě kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem eshopu jako prodávajícím (dále jen prodávající“) a třetí osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“) při nákupu na eshopu (dále jen „server“).

1.2. Předmětem úpravy podmínek je rovněž úprava vzájemných práv a povinností při odpovědnosti za vady dodaného zboží a odstoupení od kupní smlouvy.

1.3. Prodávající je: 
GOLD EAGLE s.r.o.
Českobratrská 32, 70200 OSTRAVA,

IČ: 62300075 DIČ: CZ62300075

podrobně zde , vrácení zboží podrobně na konci

Článek II.
Nákupní řád

2.1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.1. Kupující vyplní na serveru objednávkový formulář, v němž určí zboží, které má být předmětem koupě a další nezbytné náležitosti (dále jen „objednávka“). Při vyplnění objednávky kupující použije login a heslo na základě registračního formuláře vyplněného kupujícím na serveru.

2.1.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

2.1.3. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

2.1.4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, tj. kolonek označených vykřičníkem, a odeslání objednávky na server.

2.1.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny v souladu s podmínkami.

 

2.2. Základní práva a povinnosti prodávajícího

2.2.1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat zboží v termínu uvedeném v potvrzení objednávky na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, nedohodnou-li se strany jinak nebo nestanoví-li tyto podmínky jinak.

2.2.2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.

2.2.3. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

2.3. Základní povinnosti kupujícího

2.3.1. Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.

2.3.2. Kupující je povinen odebrat zboží a zaplatit kupní cenu včetně případného poštovného nebo dobírečného či jiných nákladů. Pro účely podmínek se kupní cenou rozumí cena včetně případného poštovného či jiných nákladů. S výší kupní ceny je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Podrobná specifikace výše poštovného či jiných nákladů je uvedena v Platebních podmínkách.

2.3.3. Kupující je povinen zabezpečit login a heslo přidělené kupujícímu na základě vyplněného registračního formuláře proti zneužití třetími osobami. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za zneužití loginu a hesla kupujícího, pokud kupující umožní přístup k loginu a heslu třetí osobě.

 

2.4. Platební podmínky

2.4.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu předem na č.ú. prodávajícího 115 - 272 524 0297 / 0100 s variabilním symbolem čísla objednávky nebo prostřednictvím dobírky u držitele poštovní licence nebo přepravce doručujícího zboží. Při platbě předem se má kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé této kupní ceny na účet prodávajícího. Při platbě převodem z účtu je nutné zaslat částku tak, aby byla platba na účet připsána do 5 pracovních dní. Poté objednávku bez předchozího upozornění zrušíme. Kupující vybere preferovaný způsob platby v objednávce.

Poskytovatel platební brány, společnost ComGate Payments, a.s.  odkazu na web: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana .

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.  pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

2.5. Dodací podmínky

2.5.1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

2.5.2. Zboží je dodáno kupujícímu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo přepravce.

2.5.3. Zboží, u něhož je na serveru zobrazeno, že je skladem, je předáno do 24 hodin držiteli poštovní licence nebo přepravci od potvrzení objednávky prodávajícím v případě platby na dobírku. Zboží, u něhož je na serveru zobrazeno, že je skladem, je předáno do 24 hodin držiteli poštovní licence nebo přepravci od připsání kupní ceny na č.ú prodávajícího v případě platby předem.

 

2.6. Odstoupení od smlouvy

2.6.1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující doručí zboží na adresu GOLD EAGLE s.r.o., náměstí Jurije Gagarina 1230/3, 710 00 Slezská Ostrava, přičemž zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje.

2.6.2. Náklady spojené s doručením zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Prodejce vrací kupní cenu zboží sníženou o náklady vynaložené s původním doručením zboží kupujícímu (poštovného či jiné náklady na dopravu).

2.6.3. Při splnění podmínek dle bodu 2.6.1. až 2.6.2. pro vrácení zboží bude cena zboží dle bodu 2.6.2. uhrazena složenkou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení zboží prodávajícím, nedohodnou-li se strany jinak.

 

Článek III.
Reklamační řád

3.1. Zjevné vady

3.1.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od držitele poštovní licence nebo přepravce. Jestliže kupující zboží neprohlédne ihned v době po přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce (tzv. zjevné vady). Týž den kdy kupující zjistil tyto vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu na sídlo prodávajícího nebo emailem

 

3.2. Odpovědnost za vady v záruční době

3.2.1. Záruční doba zboží počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

3.2.2. Reklamaci vady zboží kupující uplatňuje písemně na adrese GOLD EAGLE s.r.o., náměstí Jurije Gagarina 1230/3, 710 00 Slezská Ostrava, případně zasláním vadného zboží (nikoli dobírkou) na tutéž adresu. Prodávající doporučuje zboží pojistit a vhodně zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě prodávající nenese žádnou odpovědnost.

3.2.3. Pro uplatnění reklamace je kupující současně povinen doložit doklad o nákupu zboží a popsat vadu zboží.

3.2.4. Kupující má právo, aby vada na zboží byla v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím dle bodu 3.2.2.

3.2.5. Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace včetně zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud kupující ústně nebo písemně souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl předtím o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

3.2.6. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem pracovníka prodávajícího, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká rovněž případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

 

Článek IV.
Ostatní ujednání

4.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté v registračním formuláři nebo při objednávce jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího, vyhotovení daňového dokladu, zaslání zboží a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

4.2. Kupující dává souhlas prodávajícímu ke shromaždování osobních údajů v souladu s bodem 4.1. Při registraci jsou požadovány základní informace týkající se kupujícího, které se případně dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů, tj. zrušení registrace s přiděleným loginem a heslem.

4.3. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů kupujícího.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

4.4. Prodávající prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 

Článek V.
Závěrečná ustanovení

5.1. Prodávající je oprávněn kdykoli měnit ustanovení podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru.

5.2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného dle tarifů držitele poštovní licence či přepravce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

5.3. Rozhodným právem pro úpravu podmínek je výhradně české právo. Pro jakékoliv soudní spory spočívající v podmínkách je příslušná výhradně soustava českých soudů.

5.4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na serveru, tj. dnem 6.6.2016.

 

Podmínky vrácení zboží podrobně

Pro vrácení NEPOUŽITÉHO zboží platí zákonná 14 denní lhůta od doručení zboží, počítá se od následujícího dne po doručení. Zboží vracíte na vlastní náklady na adresu GOLD EAGLE s.r.o., nám. J. Gagarina 3, 710 00 Ostrava.

Za vrácené nepoužité  zboží Vám náleží úhrada v plné hodnotě zboží. Pokud je však původní obal zboží zákazníkem narušen jakýmkoli způsobem, nejde o nepoužité zboží a náhrada nenáleží, neboť se jedná o potravimy - doplňky stravy. O použité zboží se jedná vždy o zboží, u kterého je  narušen původní obal. Porušení původního obalu je takové otevření zboží, ze kterého plyne, že jste se dostali či mohli dostat k samotnému produktu a mohli jej např. ochutnat, uchopit či se dostalo na vzduch nebo mohlo být jinak kontaminováno. Jde zejména o porušení ochrané fólie krabičky (či jiného obalu, naprostá většina našeho zboží je zavařena do speciální potravinářské fólie - narušení této fólie indikuje možnost, že obsah balení mohl být kontaminován), otevření lahvičky či dózy, porušení případné bezpečnostní přelepky, pásku, plomby (ve formě samolepky, hologramu, zavaření apod.). Blíže k této problematice např. zde.

Za nevyzvednuté zboží v úložní době, byť je nepoužité,  se žádná náhrada neposkytuje, ba naopak může Vám být naúčována částka za dopravné k Vám a zpět, balné (hodnota obalů a mzdy) a případná škoda na zboží způsobená během úložní doby a dopravou zpět. Jakmile odešlete objednávku na eshopu, prosíme, zboží si vyzvedněte. Tento postup je v souladu s předpisy ČR!

Reklamovat "zkažené" zboží lze jen bezprostředně  po doručení a během následujících 8 dnů a to jen na základě ihned pořízených fotografií poškození zboží. Prosím, vemte na vědomí, že doplňky stravy jsou potravinami, a každá potravina po otevření původního obalu podléhá zkáze a ihned po otevření může být kontaminováno. U každého zboží je poučení, jak zboží uchovávat a rovněž je uvedena minimální trvanlivost zboží,  což platí pro neotevřené zboží. 

Blíže k této problematice např. zde.

Nelze proto akceptovat např. reklamace typu: 14 dnů zboží užívám a ono se mi zkazilo... Takovou reklamaci lze uznat pouze, když zákazník prokáže, že celou dobu užívání skladoval zboží tak, jak měl.

Dle zákonů ČR a EU je povolená odchylka uvedeného množství zboží v rozmezí ± 5% , vždy se snažíme, aby se jednalo spíše o +, ne vždy však je možno proces výroby ovlivnit nebo kontrolovat, aby se nevyskytlo i - . Tj. pokud je v balení např. místo 80 tobolek jen 78, je to zcela v rámci tolerance a nárok na reklamaci množství nevzniká. Budeme však rádi, když nám to dáte vědět, abychom mohli zlepšit kontrolu ve výrobě.

 

"Platební brána ComGate” a odkaz na stránku https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana.

Impresum - údaje o firmě a kontakty

Provozovatel webu (adresa www.zensen.cz) 4betterlife.cz:

GOLD EAGLE s.r.o.

Nejrychlejší kontakt:

zdenek.tryba@gmail.com

Nejrychleší telefon během pracovního dne:

+420 604 299 015

Všechny kontakty a informace: zde

Vrácení zboží a peněz

Vrácení zboží

Vrácení peněz

zde nás můžete kontaktovat
Logo
4betterlife.cz
© 2015 - 2023 GOLD EAGLE s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz